Kommunal medfinansiering av investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Ideella föreningar, samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, kan söka olika investeringsbidrag för upprustning av allmänna samlingslokaler via Boverket.

Ideella föreningar, samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, kan hos Boverket söka investeringsbidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler.

Det finns även andra investeringsbidrag att söka för allmänna samlingslokaler, exempelvis genom EU program. För sådana investeringsbidrag gäller § 1 och § 4 i riktlinjerna. I övrigt styrs handläggningen av investeringsbidragets egna regler.

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer, alternativt stiftelser eller aktiebolag utan vinstsyfte som äger sin lokal eller har ett långsiktigt nyttjanderättsavtal på lokalen. Lokalerna ska vara tillgängliga för föreningslivet och andra verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar och andra föreningsdrivna lokaler.

Investeringsbidrag kan sökas hos Boverket för att höja lokalens standard eller för att förbättra tillgängligheten till den. Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas på upp till 50 procent av den godkända kostnaden för ett projekt. För att få bidrag krävs också att kommunen medverkar i finansieringen av projektet med minst 30 procent av kostnaden. För ytterligare information, se Boverkets hemsida.

Nedan följer Vännäs kommuns riktlinje för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler.

Riktlinjer

§ 1 Vilka kan söka stödet?

Kommunen följer de föreskrifter som Boverket fastställt för investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler. För att beviljas kommunal medfinansiering måste den sökande organisationen även:

  • söka investeringsbidrag för en allmän samlingslokal inom Vännäs kommun,
  • i det fall organisationen är en förening vara registrerad i kommunens föreningsregister,
  • ha ett eget organisationsnummer,
  • ha ett plus- eller bankgironummer i organisationens namn, samt
  • vara skuldfri hos kommunen.

§ 2 Stödets utformning

Boverkets investeringsbidrag kan ges till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation av allmän samlingslokal. För att en sökande organisation ska kunna beviljas bidraget enligt ovan nämnda syften krävs en kommunal medfinansiering med minst 30 procent av den av Boverket godkända projektkostnaden.

Stödet avser kommunal medfinansiering och syftar till att möjliggöra organisationers ansökan till Boverket. En förutsättning för kommunalt stöd är således att sökande även beviljas stöd från Boverket. Kommunen prövar i samband med budgetarbete stödet till allmänna samlingslokaler.

Det kommunala bidraget ska vara ett ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget.

§ 3 Ansökan

Den kommunala medfinansieringen söks via kommunens e-tjänsteplattform. Ansökan ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 1 oktober för att den ska hinna handläggas innan ansökan ska vara inne hos Boverket den 1 december. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Till ansökan om kommunal medfinansiering ska sökande bifoga ifyllda ansökningshandlingar till Boverket.

§ 4 Beslut

Beslut om medfinansiering fattas av kommunstyrelsen.

En förutsättning för att bidrag enlig denna riktlinje ska kunna beviljas är att medel finns budgeterade. Detta medför också att det kan måsta göras prioriteringar mellan ansökningarna utifrån behovet av lokalen som allmän samlingslokal.

§ 5 Utbetalning

Det kommunala stödet betalas ut som ett förskott så snart ansökan är beviljad hos Boverket.

§ 6 Redovisning

Den som beviljats kommunal medfinansiering ska när Boverket godkänt slutredovisningen redovisa Boverkets beslut om godkänd slutredovisning till kommunen.

§ 7 Återbetalning

I sådant fall slutredovisningen inte godkänns av Boverket ska den som beviljats bidrag återbetala fullständig summa som utbetalats av kommunen.

§ 8 Marknadsföring

I marknadsföring av verksamheten ska det framgå att den sker med stöd från Vännäs kommun.