LONA

Föreningar som till exempel byaföreningar, natur- och friluftsorganisationer, idrottsföreningar eller liknande kan via kommunen söka pengar, dvs bidrag, för naturvårdsprojekt.

Åtgärderna som pengarna går till ska bidra till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljömålen. Åtgärderna ska rymmas inom något av följande kriterier:

  1. Kunskapsuppbyggnad
  2. Framtagande av underlag t.ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram
  3. Områdesskydd
  4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
  5. Restaurering av områden, naturtyper och arter
  6. Information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.

Ideella föreningar har möjligheten att delfinansiera projekt med ideellt arbete istället för med pengar, där ideellt arbete motsvarar 200skr/arbetad timme enligt vägledning för statsbidrag till lokala naturprojekt

Mer information om LONA och ansökningsförfarandet finns hos Länsstyrelsen i Västerbotten.