Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Lybäck

Lybäck ligger i sydvästra delen av kommunen, invid Pengsjövägen, nordöst om Pengsjön och norr om Ockelsjön. Detta är en relativt kuperad del av kommunen. Byn omges av höjder såsom Hålberget, Västeråsberget och Åkerbäcksberget som alla är mer än 200 m över havet.

Historik

Lybäck anlades som nybygge år 1799 av Pengsjö byamän. Det fick 25 frihetsår och skattlades 1825. Först fem år senare förefaller platsen vara permanent bebodd. I Pehr Stenbergs Umebeskrivning från 1800-talets början står att det var ett utmärkt tomtställe. Han påpekade dock att det ännu inte fanns någon åker upptagen, förutom några gamla åkergärdor och att det inte fanns några åbyggnader. Avvittringen genomfördes 1864-65 och laga skifte 1885.

Lybäck i dag

I dag finns fyra gårdar i Lybäck. Dessa ligger glest grupperade på ömse sidor av Pengsjövägen. Det är två- och trelängade gårdar med bebyggelse från 1800-talets senare del och 1900-talets början.

Kulturmiljö

Miljön omfattar en gård, Lybäck 2:1, med inägor. Gården har ett traditionellt byggnadsbestånd av 1800-talskaraktär med korsröstad mangårdsbyggnad, bagarstuga och timmerladugård med loge. Byggnaderna bildar en trelängad gård runt en gräsbevuxen gårdsplan. Gården ligger på en hälla omgivet av ett öppet odlingslandskap med ett antal lador. Gården är ett bra exempel på hur en gård kunde se ut vid 1800-talets slut. Tidsprägeln är särskilt stark vad gäller gårdsgruppering, byggnadernas fasader, gårdsplanen samt det öppna odlingslandskapet med åkerladorna.