Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Östanlid

Östanlid är en egen del av byarna Östanbäck och Strömbäck, belägen invid stambanan på gränsen till Nordmalings kommun. Denna del av Vännäs kommun hör till landskapet Ångermanland.

Historik

Gårdarna i Östanlid anlades på 1930-talet som AK-arbete (AK=Arbetslöshetskommissionen) i syfte att anlägga ett antal arbetarsmåbruk. År 1934 förvärvade Arbetlöshetskommissionen 250 hektar skogsmark av fastighetsägare i Strömbäck och Östanbäck, två byar i gränsområdet mellan Nordmaling och Vännäs. Projektet hade utarbetats av landshövding Gustav Rosén. Arbetslösa ynglingar mellan 18 och 25 år skulle röja odlingsmark och bygga upp bonings- och ekonomibyggnader för åtta jordbruksfastigheter. Bebyggelsen stod färdig 1941 och överlämnades då till Hushållningssällskapet som sålde dem med förmånliga lånevillkor. Bydelen kallades Östanlid och fick också egen järnvägsstation.

Östanlid i dag

Östanlid och intilliggande bebyggelse övergick år 1972 till att helt ingå i Vännäs kommun. I dag är jordbruksmarken delvis igenvuxen. Ett småbruk är flyttat och ett annat är utbyggt. I övrigt är byggnaderna till största delen bevarade. Det är bostadshus av egnahemstyp med faluröd stående locklistpanel och förstukvist samt ladugårdar med murad och vitputsad fähusdel.

Kulturmiljö

Miljön innefattar bydelen Östanlid, med arbetarsmåbruk anlagda som AK-arbete 1934-41. Några av gårdarna, med hus av egnahemstyp, har ursprunglig karaktär. Östanlids arbetarsmåbruk och omgivande kulturlandskap illustrerar genom småbruksbebyggelsen en gren av 1930-talets bostadspolitik, men området fungerar också som exempel på arbetsmarknadspolitiska åtgärder under tidigare decennier.

Bostadshus

Bostadshus av egnahemstyp på Strömbäck 1:5, uppfört i 1930-talets slut. Till boningshuset hör en typisk småbrukarladugård, med tegelmurad och vitputsad fähusdel.