Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Skavdal

Skavdal är en mindre jordbruksby som ligger rakt söder om Vännäs. Byn ligger i anslutning till Trinnans dalgång, ett mindre vattendrag som rinner norrut och mynnar i Umeälven invid Vännäs tätort.

Historik

Skavdal har sitt ursprung i ett nybygge anlagt 1831. Avvittring företogs under åren 1864-66 och laga skifte år 1876. Från samma år, 1876, daterar sig för övrigt den parstuga som i 1960-talets början flyttades från Skavdal till Hemberget i Vännäsby för att där fungera som hembygdsgård.

Man sökte sig bland annat upp mot höjdsträckningen väster om dalgången, där man tog upp begränsade åkerlappar. Kreaturen behövde stora mängder foder för att klara vintern, och därför slog man gräset på myrarnas och bäcksträndernas naturängar. Ett namn som Raningsbäcken, strax väster om bebyggelsen, vittnar om äldre tiders slåtter.

Skavdal i dag

Numera är bebyggelsen i Skavdal lite mer utspridd, men bykärnan ligger på höjdsträckningen väster om landsvägen med odlingsmarken nedanför. Här dominerar bebyggelse från 1800-talets slut och 1900-talets början. Särskilt utmärkande är en korsröstad parstuga från 1800-talets slut (Skavdal 1:3 och 1:9) och ett skolhus från 1920-talet (Skavdal 2:1). Gårdarna förbinds av en mindre byväg.

Kulturmiljö

Miljön innefattar Skavdals bykärna på en höjdsträckning med odlingslandskap i sluttning ner mot landsvägen. Gårdarna, glest grupperade längs en mindre byväg, är bra exempel på traditionell jordbruksbebyggelse. Tillsammans med det öppna odlingslandskapet rymmer bykärnan miljömässiga värden, där kulturlandskapet ger en fin vy åt passerande på landsvägen.

Många av kommunens övriga kulturmiljöer är typisk sjö- och älvdalsbebyggelse, men i Skavdal representerar gårdslägen och odlingslandskap snarare den lidbebyggelse som är vanligare i inlandet.

Parstuga

Korsröstad parstuga från 1800-talet. Skavdal 1:3.