Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Utvalda kulturmiljöer

Kulturmiljöerna som kommunen presenterar speglar viktiga drag i Vännäs kommuns bebyggelsehistoria. Urvalet omfattar både typiska jordbruksmiljöer som Vännäs tätort.

Efter miljöbeskrivningarna följer två register som omfattar övriga kulturhistoriskt värdefulla objekt, dels i form av bebyggelse, dels som fornlämningar och övriga kulturminnen.

Miljöerna har valts utifrån ett eller flera av följande kriterier:

  • Kulturmiljön, med sina fornlämningar och sin bebyggelse skall spegla kommunens bebyggelsehistoriska utveckling.
  • Byggnaderna skall ha bibehållit sitt ursprungliga utseende och utförande. Som kulturbärare kan de därigenom förmedla kunskap om byggnadstradition, -teknik, -material, näringsliv och bostadsförhållanden.

Inledningsvis presenteras tätorterna Vännäs och Vännäsby, och sedan följer utvärderade byar längs Vindelälven, en kulturmiljö av riksintresse (se faktaruta). Därefter redovisas miljöerna byavis i geografisk ordning, med början i kommunens östra del, sedan i norr och slutligen i söder.

Miljöpresentationerna inleds i allmänhet med en kort geografisk beskrivning, och därefter följer en historik, en beskrivning av dagsläget och slutligen en kort sammanfattning av värdena i kulturmiljön samt rekommendationer för ett fortsatt bevarande.

I de fall miljön är säkerställd genom lagstiftning, eller på annat sätt uppmärksammad i samhällsplaneringen, redovisas detta. Beskrivningarna kompletteras med kartor och illustrationer samt en förteckning över utvärderad bebyggelse inom den på kartan avgränsade kulturmiljön. De romerska sifferbeteckningar som finns före varje enskild byggnad härrör från bebyggelseinventeringarnas blanketter, dvs det originalmaterial som finns i Västerbottens museum respektive Vännäs kommun.

Kulturmiljöer av riksintresse

I och med 1987 års naturresurslag (NRL) har begreppet riksintresse blivit en lagteknisk term. I NRL betraktas kulturvärdena i miljön som resurser vi skall hushålla med. Områden med kulturvärden, dvs de som presenteras i detta program, "skall så långt möjligt skyddas" mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. För kulturmiljöer av riksintresse gäller däremot en starkare formulering: de "skall skyddas" mot sådan åtgärder.

I Västerbottens län har 52 kulturmiljöer av riksintresse utpekats av Riksantikvarieämbetet. En av dessa miljöer återfinns i Vännäs, nämligen Vindelälvens dalgång som tangerar kommunens östra del. Hela den oreglerade storälven Vindelälven har bedömts vara av riksintresse för såväl kulturmiljövården som naturvården och det rörliga friluftslivet. Inom Vännäs kommun är det huvudskaligen de bördiga odlingsmarkerna med många fina exempel på traditionell byggnadskultur som haft betydelse för riksintressebedömningen.

Copyright © 1997 Vännäs kommun