Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vindelälvens kulturområden

Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och är en kulturmiljö av riksintresse.

Älvdalsbygd. De näringsrika och lättbrukade sedimentjordarna längs Vindelälven togs tidigt i anspråk för odling. Gårdarna ligger ännu på rad längs älven med ägorna vinkelrätt från älvstrand till skog. Vy över V och Ö Spöland år 1932.

Vindelälven är en av de få återstående storälvar i landet som inte har reglerats. Älven och den omgivande älvdalen är därför ett nyckelområde för förståelsen av naturlandskapets utveckling. Området bildar också ett sammanhängande ekologiskt system - ett system som i tusentals år tagits i anspråk av människan. Eftersom älven är outbyggd har spåren efter tidigare mänsklig aktivitet bevarats. Det är således möjligt att studera förhållandet natur - kultur i en älvmiljö. Dessa faktorer, tillsammans med det faktum att älven är oerhört viktig ur rekreationssynpunkt, gör att älvdalen klassas som en miljö av riksintresse för naturvården (nr AC 47), kulturmiljövården (nr AC 24e) och det rörliga friluftslivet (nr AC 4).

Inom Vännäs kommun är det framför allt byarna och gårdarna i ett öppet odlingslandskap som är kulturhistoriskt intressanta. Här finns många exempel på den traditionella byggnadskulturen. De bördiga sedimentjordarna har dels haft betydelse för åkerbruket, dels för det tidigare så omfattande ängsbruket. Exempel på ännu hävdade raningar, strandängar, finns strax norr om Norra Västerselet. Från nästa fas i jakten på foder - vallodlingen - vittnar de många ladorna. Lämningar från skogsbruket och dess binäringar finns i form av kolningsplatser, tjärdalar och flottningsanläggningar. Dessutom finns många spår efter forntida fångst i älvens närhet genom de många fångstgroparna (Raä nr 5, 8-16, 35-36, 66-67, 69-72, 78, 80 och 86).

De nedan beskrivna kulturmiljöerna, som följer älvdalen från norr till söder, kan betraktas som värdekärnor inom det övergripande riksintresset. De har tidigare utvärderats och presenterats i Länsstyrelsens meddelandeserie, nr 6 år 1983, "Kulturhistoriska miljöer vid Vindelälven". För byar längs Vindelälven som ligger utanför dessa värdekärnor hänvisas till fastighetsregistret över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Vindelälven

Vindelälven - en kulturmiljö av riksintresse. Det hävdade odlingslandskapet, de välbevarade gårdarna med sin traditionella bebyggelse och en rad olika fornlämningar och kulturminnen bidrar starkt till älvdalens status som riksintresse.