Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Skolskjuts och resor

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från hemmet, som väljer att bo på studieorten kan ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Avståndgränser mellan skolan och bostaden

Elev i förskoleklass till och med årskurs 3 som har minst 2 km och elev på övriga stadier som har minst 3 km mellan hemmet (tomtgräns/gårdsplan) och skolan är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Vad här sägs om avståndet mellan hemmet och skolan skall inom tätort gälla avståndet mellan närmaste hållplats för skolskjutsfordon och skolan.

Skolskjuts sker i grunden med buss i linjetrafik. Om busslinje saknas eller om väntetiden blir för lång ordnas kompletterande skjuts med buss eller taxi.

Frågor om skolskjuts besvaras av skolskjutsansvarig.

Kim Holmberg
Tel: 0935-144 04
Skicka e-post till Kim

Väntetider

Väntetiden mellan skolskjutsens ankomst och ordinarie skolstart eller väntetid från skolans slut till skolskjutsavgång bör för elev i förskoleklass t o m årskurs 3 inte väsentligt överskrida 40 minuter. Från och med åk 4 bör väntetiden inte väsentligt överskrida 60 minuter.

Skolskjuts vid placering i fritidshem

Grundregeln är att skolskjuts medges för resa till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för. I de fall elev inskriven i fritidshem vid vissa tillfällen inte är på fritidshemmet före och/eller efter skoldagens slut föreligger rätt till skolskjuts med reguljär busstrafik. I de fall reguljär busstrafik inte kan användas på grund av för lång väntetid kan skjuts med taxi bli aktuell. Om väntetiden bedöms bli för lång kontaktar förälder skolskjutsansvarig för eventuell åtgärd.

Skolskjutsar, val av annan grundskola

När elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar så innebär det inte automatiskt rätt till skolskjuts.

Skolskjuts vid delad vårdnad och boende

Vid delad vårdnad och delat boende anordnas skolskjuts till och från grundskola i Vännäs kommun enligt skolskjutsnormerna om båda föräldrarna (både fadern och modern) är bosatta i Vännäs kommun.

Taxiskjuts

Föräldrar vars barn har skolskjuts med taxi ska vid förändringar i tider osv kontakta taxibolaget minst sju dagar i förväg för att taxibolaget ska kunna hantera förändringen. Kontaktuppgifter till taxibolaget finns på vår hemsida under Barn och utbildning, Skolskjuts och Telefonlista buss och taxi.

Anslutningsskjuts, självskjuts

Elev i förskoleklass t o m årskurs 3 som har mer än 1 km gångväg, elev i årkurserna 4-6 som har mer än 2 km gångväg och elever i övriga årskurser som har mer än 3 km gångväg fram till skolskjutsväg är berättigad till självskjutsersättning.

Om du vill ha mer information om anslutningsskjuts och självskjuts hittar du information i kommunens policy för skolskjuts. Länk till policyn hittar du nedan.

Trafikfarlig väg

Undantag från reglerna om miniavstånd kan göras för vägavsnitt där barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att vägen är trafikfarlig. Bedömningen görs utifrån SKL:s (Sveriges Kommuners och Landstings) skrift Skolskjutshandboken”. Rätten till skolskjuts/anslutningsskjuts utifrån "trafikfarlig väg" omprövas årligen då vad som bedöms trafikfarligt påverkas bland annat av elevens ålder.

Tätort

Tätort (mer än 200 invånare och mindre än 50 meter mellan husen) är endast Vännäs och Vännäsby. Tätbebyggt område jämställs med tätort. "Riverhill" räknas till tätorten Vännäsby.

 

Ansvar för barns säkerhet på väg mellan bostad och skola

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för var och ens ansvar.

Vägen mellan bostaden och hållplatsen

Föräldrarna har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen. Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen löses i första hand i samråd mellan skolskjutsansvarig och föräldrar. På hållplatsen är det i första hand föräldrarna som ska se till att gällande ordningsregler följs.

Under transporten och vid skolan

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolskjutsansvarig.

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och ordningsregler efterföljs. Detsamma gäller efter skolans slut.

Inställda turer eller störningar i skolskjutstrafiken

När bussar ställs in eller när det blir andra förändringar i busstrafiken meddelas så snart det är möjligt vårdnadshavare till berörda elever via sms. Sms skickas till de mobilnummer som vårdnadshavarna angett i InfoMentor.

Länstrafiken i Västerbotten ansvarar för att aktuell trafikinformation för alla resenärer finns tillgänglig på deras hemsida Tabussen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .


Telefonlista buss och taxi

Har du glömt något i bussen eller taxin eller har andra frågor så finns telefonnumren till entreprenörerna nedan

Länstrafiken
Tel: 0771-100 110

Sjöströms buss/Vilhelmina Taxi AB
(148 Mjösjö, 149 Harrsele, 150 Tväråbäck, Västerbäck, 151 Fagerlund, 154 Rödåsel)
Tel: 0935-103 36

Vännäs Buss
(147 Pengsjö Eriksborg,152 via Tobacka Björnlandsbäck, 153 Västra Selet)
Tel: 0935-130 40

Min Taxi Vännäs (Taxi Björkstaden)
Tel: 0935- 300 00
E-post: info@ecotaxi.se