Avgifter och taxor

Här hittar du gällande avgifter och taxor i Vännäs kommun.

Barnomsorg och förskoleverksamhet

Avgifterna för förskolan och övrig barnomsorg omfattas av olika regler och riktlinjer, därför har informationen om detta en egen sida.

Till informationen om avgifter och regler för förskola och barnomsorg

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att:

  • bostadstillägget till pensionärer ska höjas och,
  • att minimibeloppet när avgifter bestäms enligt socialtjänstlagen också ska höjas.

Detta innebär att bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor som används vid beräkning av vård- och omsorgsavgiften. Minimibeloppen höjs för att säkerställa att personer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Detta innebär att kommunen kommer att göra om alla avgiftsbeslut för de personer som lämnat in blanketten ”Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen”. Alla kommer inte att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Du som har lämnat in dina inkomstuppgifter för beräkning av vård-och omsorgsavgift, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut under september eller oktober. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte. En eventuell förändring i avgift kommer synas tidigast på septemberfakturan avseende augusti.

Du som inte har lämnat in inkomstuppgift till kommunen berörs inte av höjningen av minibeloppet.

Renhållning

Renhållningsverksamheten i kommunen är helt taxefinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Sophämtningsavgifter

Grundavgift

Boendetyp

Årsavgift

Villa

936,00

Lägenhet (per lägenhet)

715,00

Fritidshus

647,00

Verksamhet

715,00

Hämtnings- och behandlingsavgift per år

Matavfall, brun tunna 140 liter

Tömningsintervall

Fast avgift/tunna

Rörlig avgift/kilo

Varannan vecka

429,50

1,70

1 gång i veckan

811,00

1,70

2 gånger i veckan

1 452,00

1,70

Restavfall, grön tunna 190 liter (normal storlek)

Tömningsintervall

Fast avgift/tunna

Rörlig avgift/kilo

Varannan vecka

656,00

3,20

1 gång i veckan

1 208,50

3,20

2 gånger i veckan

2 540,00

3,20

Restavfall, grön tunna 370 liter (mellanstorlek)

Tömningsintervall

Fast avgift/tunna

Rörlig avgift/kilo

Varannan vecka

1 117,50

3,20

1 gång i veckan

2 161,00

3,20

2 gånger i veckan

4 574,00

3,20

Restavfall, grön tunna 660 liter (största storleken)

Tömningsintervall

Fast avgift/tunna

Rörlig avgift/kilo

Varannan vecka

2 161,50

3,20

1 gång i veckan

4 415,00

3,20

2 gånger i veckan

9 716,00

3,20

Gemensam tunna (ansökan måste göras)

Storlek på tunna

Fast avgift/tunna

Rörlig avgift/tunna

190 liter Restavfall

656,50

3,20

140 liter Matavfall

429,50

1,70

Två hushåll (gränsgrannar) kan, efter godkänd ansökan, dela på en 190 liters restavfallstunna och en matavfallstunna. Ett av hushållen måste stå som ansvarig för tunnorna och kommer även vara den som får kvartalsräkningen på den fasta avgiften på tunnorna samt antal kilo som slängs.

Däremot får respektive hushåll kvartalsräkningar på den årliga grundavgiften. Kontakta Infrastrukturavdelningen via e-post soporochvatten(at)vannas.se eller telefon 0935-14 000 (växeln) om ni vill ansöka om delad tunna.

Tillägg dragavstånd (pris per år och tunna)

Storlek

Avstånd

Tömning varannan vecka

Tömning 1 gång/vecka

Tömning 2 gånger/vecka

140 liter

< 10 m

620,00

850,00

1 700,00

140 liter

>10 m

620,00

850,00

1 700,00

190 liter

<10 m

620,00

850,00

1 700,00

190 liter

>10 m

620,00

850,00

1 700,00

370 liter

<10 m

620,00

850,00

1 700,00

370 liter

>10 m

620,00

900,00

1 800,00

660 liter

<10 m

810,00

900,00

1 800,00

660 liter

>10 m

1 000,00

1 300,00

2 600,00

Fritidshusabonnemang

Även som fritidshusägare måste du ha ett sophämtningsabonnemang och då blir det ett fritidshusabonnemang med sophämtning varannan vecka under perioden vecka 20-42.

Abonnemang

Fast avgift/tunna

Rörlig avgift/tunna

Egen tunna restavfall, 190 liter

363,00

3,20

Egen tunna matavfall, 140 liter

220,00

1,70

Sopstation med restavfalls- och matavfallstunnor (hämtning vid gemensam hämtplats)

715,00

-

Vikttaxa tas inte ut på abonnemanget Sopstation. Fakturan skickas ut en gång per år (i november).

Extrafakturering

Ärende

Pris

Felsorteringsavgift*)

550,00

Byte av storlek på grön tunna, per gång **)

443,00

Framkörningsavgift vid extratömning, per tillfälle

525,50

Extrasäck, restavfall plastsäck***)

126,50

Extratömning 140 liters matavfallstunna, per styck

115,00

Extratömning 190 liters restavfallstunna, per styck

132,50

Extratömning 370 liters restavfallstunna, per styck

158,00

Extratömning 660 liters restavfallstunna, per styck

278,00

Hämtning av grovavfall/löst avfall/trädgårdsavfall, per kubikmeter

316,00

Hämtning av latrin från utedass, pris per styck ****)

920,00

Latrinbehållare som köps och lämnas tillbaka på Starrbergets återvinningscentral av kund

552,00

Hämtning av farligt avfall, max 25 kg per tillfälle

690,00

*) Om matavfall slängs i den gröna tunnan eller om det slängs soppåsar i den bruna tunnan kan en felsorteringsavgift komma att tas ut.

**) Du har som kund rätt att gratis byta storlek på den gröna tunnan en gång per 12 månader. Om du gör det oftare, tar vi ut en administrationsavgift.

***) Du som kund köper en egen säck, men för att få skicka iväg den vid ordinarie tömning måste en kupong från kommunen sättas fast på säcken. Kupongen beställs hos Infrastrukturavdelningen på 0935-140 00 (växeln) eller soporochvatten(at)vannas.se.

****) Latrinbehållaren ska vara godkänd och inte ha innersäck/påse. Vid hämtningstillfället ska behållaren vara väl tillsluten. Maxvikt 15 kg.

Slamtömningsavgifter

I priset för tömning av slambrunn/-tank ingår 20 meter slanglängd (räknas från slambilen till brunnens/tankens botten). Alla avgifter är inklusive moms.

Slamtömning brunn


Avgift

Brunn upp till 4 m3, avvattnande teknik

1 380,00

Brunn upp till 4 m3, heltömmande teknik

2 084,50

Brunn 4,1-9,1 m3 (heltöms)

2 947,00

Brunn - tillägg per m3 över 9,1 m3 (heltöms)

323,50

Ibland kan man behöva tömma sin slambrunn utanför ordinarie körlista och då beställer man en extratömning. I priset för extratömningen tillkommer, utöver ovanstående tömningskostnad av brunnen, en framkörningsavgift enligt nedan.

Framkörningsavgift extratömning


Avgift

Tömning inom 8 kalenderdagar

1 050,00

Tömning inom 24 timmar

1 739,00

Akut tömning (tömning samma dag om beställningen
är gjord innan kl. 12.00)

2 100,00

Slamtömning sluten tank

De som har en sluten tank får den inte tömd automatiskt, det vill säga de finns inte med på någon årlig körlista. Därför måste de själva beställa slamtömningen av sin tank hos Infrastrukturavdelningen. Och det göra man via mejl soporochvatten(at)vannas.se eller via 0935-14 000 (vx). Då kommer slambilen inom 8 dagar och tömmer tanken.

Man kan givetvis även beställa akuttömning (tömning samma dag om beställning görs innan klockan 12.00) respektive tömning inom 24 timmar. Tankar heltöms alltid.


Avgift

Sluten tank upp till 4 m3

2 142,00

Sluten tank 4,1-9,1 m3

3 004,50

Sluten tank - tillägg per m3 över 9,1 m3

323,50

Vid beställning av slamtömning av sluten tank tidigare än 8 dagar tillkommer en framkörningsavgift enligt nedan.

Framkörningsavgift, extratömning tank


Avgift

Tömning inom 24 timmar, vardag

1 739,00

Akut tömning (tömning samma dag om beställningen
är gjord innan kl. 12)

2 100,00

Extraslang (utöver 20 meter)

Längd

Avgift

21-35 meter

162,75

36-50 meter

286,50

51 meter och uppåt

1 199,50

Tilläggskostnader


Avgift

Lyft av tungt brunnslock, utan bra häv/lyft eller skjutanordning

1 300,00

Bomkörning (tömning har inte kunnat ske på grund av hinder, bristfällig väg eller annat som inte avstyrts i tid av fastighetsägaren)

1 260,00

Närvarokrav från kund vid tömning eller specificerad tömningstid

600,00

Vatten och avlopp/VA

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt taxefinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

VA-taxa

För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Olika avgifter

Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Brukningsavgift

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten. Den fasta avgiften (grundavgiften) består av:

  • Vatten
  • Lägenhetsavgift - varje bostad som har tillgång till vatten betalar en avgift per lägenhet som finns i fastigheten. OBS! Ett enfamiljshus = en lägenhetsavgift
  • Spillvatten (avlopp)
  • Dagvatten

Den fasta avgiften per år är 3 811,27 kr inklusive moms (2024 års taxa).

Rörlig avgift

Din förbrukning mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. För alla kunder som är anslutna till verksamhetsområdet*) debiteras en rörlig avgift på 23,65/m3 inklusive moms (2024 års taxa).

Är du enbart ansluten till vattennätet betalar du 14,19/m3 inklusive moms och är du enbart ansluten till avloppsnätet betalar du 9,46/m3 (2024 års taxa).

*) Med verksamhetsområde menas det geografiska område inom vilken kommunal hantering av vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten har ordnats. En kund kan vara ansluten till detta på olika sätt och debiteras utifrån det.

Exempel: Villa ansluten till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten


Årskostnad

Fast avgift/grundavgift

3 811,27

Rörlig avgift, 150 m3 x 23,65 kr

3 547,50

Total kostnad per år, inklusive moms

7 358,77

Exempel: Villa enbart ansluten till vatten


Årskostnad

Fast avgift/grundavgift

2 286,77

Rörlig avgift, 150 m3 x 14,19 kr

2 128,50

Total kostnad per år, inklusive moms

4 415,27

Exempel: Villa enbart ansluten till avlopp


Kostnad

Fast avgift/grundavgift

1 524,51

Rörlig avgift, 145 m3 x 9,46 kr

1 371,70

Total kostnad per år, inklusive moms

2 896,21

Exempel: Flerfamiljshus med 22 lägenheter ansluten till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten


Kostnad

Fasta avgifter


Grundavgift

3 811,27

Lägenhetsavgift 2-10, 9 lgh x 952,82 kr

8 575,38

Lägenhetsavgift 11-20, 10 lgh x 762,25 kr

7 622,50

Lägenhetsavgift 21-, 2 lgh x 571,69 kr

1 143,88

Totalt fast kostnad, inklusive moms

21 152,53Rörlig avgift


2000 m3 x 23,65 kr

47 300,00

Total kostnad per år, inklusive moms

68 452,53

Varav moms

13 690,60

Lägenhetsavgifter

I flerfamiljshus betalar kunden ett tillägg till grundavgiften beroende på hur många lägenheter det finns i fastigheten.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet på det kommunala ledningsnätet. Innan man kopplar in sig på det kommunala ledningsnätet måste man ansöka om det hos kommunen.

Till ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servisavgift

Servisavgiften består av kostnaden för framdragningen av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Förbindelsepunktsavgift

Det är den kostnad som blir för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetsägarens ansvar börjar.

Tomtyteavgift

Den avgiften bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens yta.

Lägenhetsavgift

Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. Det gäller alltså även villor och då räknar man villan som en lägenhet.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en ”normalvilla” som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften är inklusive moms (2024 års taxa).

Anläggningsavgift för villa med 800 m2 tomt


Kostnad

Servisavgift

64 547,29

Förbindelsepunkt

34 758,44

Tomtyteavgift - 800 m2 x 12,07 kr

9 656,00

Lägenhetsavgift

12 412,65

Summa inklusive moms

121 374,38

Övriga avgifter

Om kommunen, på fastighetsägarens begäran, har genomfört en åtgärd eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så att vattentillförseln stängts av, reducerats eller om någon annan åtgärd har gjorts av kommunen, kommer fastighetsägaren att faktureras enligt nedanstående priser. Alla priser är inklusive moms (2024 års taxa).


Kostnad

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

811 kr

Montering eller demontering av strypbricka

811 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

811 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

969 kr

Undersökning av vattenmätare, inklusive ned- och uppmontering

2 431 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare*)

971 kr

Ej tillträde till vattenmätare

811 kr

Fritt att ta betalt för övriga tjänster

Särtaxa

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid, faktureras ett tillägg med 50 % på ovanstående priser.

*) Vattenmätaren är kommunens egendom, men fastighetsägaren ansvarar för den i enlighet med Vännäs kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser Vatten och avlopp). Detta innebär att fastighetsägaren ska vårda mätaren och se till att den inte skadas av till exempel frost. Skadas vattenmätaren måste kommunen kontaktas för byte. Kostnaden för detta faktureras fastighetsägaren.

Läs de allmänna bestämmelserna

Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om taxorna för prövning och tillsyn.

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Miljöbalkstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I taxan för miljöbalken ingår även hälsoskydd.

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 1 157 kr/h.

Läs hela taxan

Öviga taxor

Övriga taxor inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens ansvarsområden, som även den indexregleras enligt konsumentprisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Tillsyn över handel med receptfria läkemedel, 857 kr/h.

Mer information

Här kan du läsa mer om kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn:

Livsmedelstillsyn

Livsmedelstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV):

Offentlig kontroll livsmedel, 1 230 kr/h.

Serveringstillstånd

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen och tillsynen av serveringstillstånd.

För information om handläggning och tillsyn vid försäljning av folköl, se rubriken Tobak, folköl och liknande produkter.

Handläggningsavgifter

Avgiften för handläggning är baserad på antal timmar respektive tillstånd beräknas ta för att utredas tillräckligt och räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Den som har stadigvarande tillstånd betalar även en årlig tillsynsavgift. För tillfälliga tillstånd tas kontrollavgift ut om behov finns av tillsyn.

Timtaxan för 2024 är 850 kr för och räknas årligen upp med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2020. För att få fram aktuell handläggningskostnad för respektive tillståndsansökan, multiplicera tidsåtgången (timmar) med timtaxan.

Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

Avgifter för handläggning

Serveringstillstånd

timmar

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

12

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, catering, pausservering

8

Serveringstillstånd för catering för tillståndshavare av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i Vännäs kommun

3

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

8

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillståndshavare av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i Vännäs kommun

5

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och pausservering

2

Ändringar i stadigvarande tillstånd - ny ägare

4

Stadigvariga och tillfälliga ändringar i stadigvarande serveringstillstånd, ex. serveringstider, serveringsyta, alkoholutbud

2

Anmälan kryddning av snaps, anordnande av provsmakning

0,5

* Observera att i serveringstillstånd ingår servering av folköl och du som har serveringstillstånd behöver inte göra en separat anmälan för servering av folköl.

Tillsynsavgifter

För tillfälliga tillstånd gäller löpande timtaxa vid behov av tillsyn.

Tillsyn

Typ av tillsyn

timmar

Ordinarie årlig tillsyn av serveringstillstånd

5

Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn

Löpande

* För dig som har stadigvarande tillsyn tillkommer ingen tillsynskostnad för folköl.

Tobak, folköl och liknande produkter

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om handläggning och tillsyn gällande tobaksvaror, e-cigaretter, folköl och liknande produkter.

Handläggningsavgifter

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen av tillstånd att sälja tobak eller tobaksrelaterade produkter. Avgiften är baserad på antal timmar respektive tillstånd beräknas ta för att utredas tillräckligt och räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Den som har stadigvarande tillstånd betalar även en årlig tillsynsavgift.

Timtaxan för 2024 är 850 kr och räknas årligen upp med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2020. För att få fram aktuell handläggningskostnad för respektive tillståndsansökan, multiplicera tidsåtgången (timmar) med timtaxan.

Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

Tillstånd för tobaksförsäljning

Typ av tillstånd

timmar

Stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning

8

Tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning

6

Ändringar i stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning - ny ägare

3

Övriga stadigvarande och tillfälliga ändringar i stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning

1,5

Anmälan

Typ av anmälan

timmar

Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

0,5

Anmälan av folkölsförsäljning

0,5

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

0,5

* Observera att i serveringstillstånd ingår servering av folköl och du som har serveringstillstånd behöver inte göra en separat anmälan för servering av folköl.

Årliga tillsynsavgifter

För tillfälliga tillstånd gäller löpande timtaxa vid behov av tillsyn.

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av tillsyn

timmar

Ordinarie årlig tillsyn av tobaksförsäljning

2,5

Ordinarie årlig tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1,5

Ordinarie årlig tillsyn folkölsförsäljning

1,5

Ordinarie årlig tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1,5

Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vis ordinarie tillsyn

Löpande

* För dig som har stadigvarande tillsyn tillkommer ingen tillsynskostnad för folköl.

Vid försäljning av en kombination av tobak, folköl och elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare tas kombinerad tillsynsavgift ut, som blir lägre än de separata avgifterna tillsammans.

Kombinationer

Produktgrupper

timmar

Tobak, folköl, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter.
- Tobak + 1 ytterligare produktgrupp
- Tobak + 2 ytterligare produktgrupper
- Tobak + 3 ytterligare produktgrupper

 


3
3,5
4

Folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
tobaksfria nikotinprodukter
- 2 produktgrupper
- 3 produktgrupper

 


2
2,5

Lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen

Plan- och byggavdelningen har olika timavgifter för olika typer av ärenden. Vissa ärenden kan ge tillkommande konsultkostnader.

När din ansökan är inskickad till Plan- och miljönämnden kommer en avgift enligt gällande taxa för nedlagd handläggningstid tas ut, även om du väljer att återkalla ditt ärende.

Avgiftstabell

Tabell för avgiftsberäkning (PDF, öppnas i en ny flik) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kostnaderna i tabellen beräknas på hur lång tid ett normalärende av just den typen tar räknat i handläggningstid, det vill säga inte total tid innan beslut.

  • Om ett ärende frångår normal handläggning och är väldigt förenklat kan avgiften reduceras.
  • Om ett ärende kräver annan handläggning, som inte ingår i ett standardärende av den typen, kan timavgifter tillkomma.

Om något av ovan sker kommer det att kommuniceras med sökande under ärendet.

Beslutstider finns inte med i tabellen då det ofta förekommer yttrandetider och andra ledtider.

Timtaxa 2024

Timtaxa för bygglovsärenden: 1108 kr per timme
Timtaxa för planärenden: 1247 kr per timme

Konsultkostnader

Ärenden som genererar konsultkostnader finns i tabellen som timdebitering + konsultkostnad. Konsultens kostnad beror på ärendets omfattning och kan inte beräknas generellt utan kommuniceras med sökande i varje enskilt ärende.

Kopiering, utskrift och begäran om allmänna handlingar

På priserna tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Taxa för begäran om allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en
kommun. Den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift
få en kopia, avskrift eller utskrift av handlingen. Avgiften varierar beroende på vilket format handlingen lämnas ut i.

Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla kopior på allmänna handlingar i andra
former än utskrift på papper eller avskrift. Kommunen får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl för det.

Papperskopior

Beställning upp till 19 A4/A3 tillhandahålls utan kostnad. Avgiften för en beställning
som omfattar 20 sidor kostar 100 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2
kronor. Dubbelsidig utskrift räknas som 2 sidor.

För färgkopior tillämpas samma avgift som vid svartvita kopior, dock 4 kronor per
sida vid uttag om 21 sidor eller mer.

Vill du göra en kopia i storfomrat hittar du taxan för detta i den utfällbara rubriken nedan.

Läs hela taxan

Taxa för begäran om allmänna handlingar Pdf, 159.5 kB.

I taxan hittar du mer information om vad som gäller kring utlämnande av allmän handling. Där finns även avgifter för kopior, avskrifter eller utskrifter i andra format.

Taxa för kopiering i storformat

Kopiator typ OCÉ Color Copy, CS 2236

Papper till papper (sv)
Startavgift 40:-
A0/st, 35 kr
A1/st, 20 kr
A2/st, 15 kr

Papper till digital fil – Cals-format
A0/st, 56 kr
A1/st, 48 kr
A2/st, 40 kr

Adresskarta 300:- (färg)