Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Serveringstillstånd

För att få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker så måste du söka serveringstillstånd hos den kommun där serveringen kommer att äga rum.

 • Med serveringstillstånd menas att servera spritdrycker, vin eller öl mot betalning till allmänheten eller till slutna sällskap.
 • Du kan söka serveringstillstånd för antingen servering till slutna sällskap eller till allmänheten.
 • Servering av alkohol får endast ske i samband med servering av mat och endast i de lokaler som du angett i ansökan.

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning som ska begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagen ställer höga krav på att den som söker serveringstillstånd för att sälja alkohol är lämplig samt att lokalerna där serveringen bedrivs är lämpliga.

Ansök om serveringstillstånd

Vi tar emot ansökan elektroniskt via e-tjänst. Där kan du även bifoga alla bilagor. Gå direkt till e-tjänsten via länken nedan.

Handläggning och avgifter

Innan kommunen påbörjar handläggningen så ska handläggningsavgiften vara betald. Kvitto på inbetald ansökningsavgift skickas som meddelande i Mina sidor efter inskickad ansökan eller i samband med ansökan.

Kommunens ambition är att handläggningstiden vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och serveringstillstånd till allmänheten inte ska överstiga tre månader och vid ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap inte ska överstiga fyra veckor.

Handläggningstiderna kan påverkas av följande:

 • Att alla efterfrågande handlingar inte är inskickade.
 • Vissa serveringstillstånd kräver beslut av kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. Andra beslutas av kommunens handläggare. Kommunstyrelsen sammanträder 8 gånger per år och beslutet kan därför dröja.
 • De remissyttranden som krävs från bland andra polis, räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddsavdelningen och vård- och omsorgsnämnden låter ibland vänta på sig.
 • Under sommaren kan det dröja längre tid innan ansökan kan behandlas.
 • Om du behöver göra kunskapsprov ska detta vara godkänt innan ansökan kan beviljas vilket gör att handläggningstiden kan bli förlängd.

Observera att du måste få ett godkännande av kommunen innan du har rätt att påbörja serveringen oavsett om ansökningen har lämnats in i tid.

Läs mer om handläggningsavgifterna under sidan Avgifter och taxor. Följ länken längst ner på sidan till handläggningsavgifter för serveringstillstånd.

Kunskapsprov

Alkohollagen ställer krav på att företrädare för verksamheten ska ha genomfört och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Det ges möjlighet att göra provet tre gånger. Efter tre misslyckade försök anses företrädaren inte ha de kunskaper som krävs enligt alkohollagen för att kunna beviljas ett serveringstillstånd.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är undantaget från kravet på att genomföra kunskapsprov.

Stadigvarande serveringstillstånd

Kommunens målsättning är att handläggningstiden inte ska ta mer än 3 månader från att alla handlingar har kommit in från den sökande. Servering får inte påbörjas innan sökande har fått ett godkänt beslut. Skicka in ansökan i god tid.

Läs mer

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska skydda mot alkoholens skadeverkningar. Därför ställs det hårda krav på att företaget och den som är ansvarig för företaget och för serveringen ska:

 • vara seriös,
 • ha ordnad ekonomi och
 • ha kunskaper om alkohollagen.

Det ställs också krav på att serveringsstället:

 • Har ett ordentligt kök och att
 • det serveras lagad, eller på annat sätt, tillredd mat.

Serveringstillståndet kan sökas för stadigvarande servering året runt, stadigvarande servering under en viss del av året eller för tillfällig servering under en begränsad period.

Kunskapsprov

Innan ansökan blir beviljad ska sökanden avlägga ett godkänt kunskapsprov. Provet utformas av Folkhälsomyndighten. Tid för prov bokas hos kommunen och genomförs digitalt i kommunens lokaler.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Kommunens målsättning är att handläggningstiden inte ska ta mer än 4 veckor från att alla handlingar har kommit in från den sökande. Servering får inte påbörjas innan sökande har fått ett godkänt beslut. Skicka in ansökan i god tid innan arrangemanget.

Läs mer

Med slutet sällskap avses förening, företag eller andra slutna sällskap. Ett slutet sällskap innebär att tillståndshavaren i förväg ska veta vilka som kommer att delta, till exempel genom anmälning. Det får endast vara servering för i förväg bestämda personer som har en gemensam anknytning, till exempel genom en förening, ett företag eller annat slutet sällskap. Det är inte tillåtet att till allmänheten annonsera eller affischera om händelsen.

När krävs serveringstillstånd?

Om serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, och serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnad för inköp av dryckerna (självkostnadspris) samt om serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker så krävs inte serveringstillstånd. Samtliga krav måste vara uppfyllda.

Om alkoholen till exempel säljs med vinst så krävs serveringstillstånd.

Ytterligare krav på servering

 • Det ska finnas lagad/på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Efter kl. 23.00 får maten vara i enklare form. Tydlig annonsering av matförsäljningen bör finnas. Lättdrycker (utöver vatten) ska finnas i tillfredställande urval och omfattning.
 • Det ska finnas en serveringsansvarig person över 20 år. Denne, tillsammans med tillståndshavaren, ansvarar för att måttfullhet iakttas, att överservering inte sker (till exempel till den som är märkbart påverkad) och att inga underåriga serveras.
 • Gästerna får inte uppmanas/förmås att köpa alkoholdrycker och priset på dessa får inte vara lägre än inköpspriset jämte skäligt påslag.
 • Servering kan som längst beviljas till kl 01.00. 30 minuter efter serveringstidens utgång ska lokalen vara tömd.

För tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap kan endast servering av öl, vin och andra jästa alkoholdrycker beviljas. För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap kan även starksprit beviljas.

Kunskapsprov krävs inte för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Tillsyn

Kommunen och polisen ansvarar för tillsynen över att den som innehar serveringstillstånd följer alkohollagen. Innehavaren av tillståndet betalar en årlig tillsynsavgift, se flik handläggningsavgifter serveringstillstånd.

Tillsyn över de verksamheter som har serveringstillstånd sker på flera sätt:

Yttre tillsyn innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur verksamheten bedrivs gällande ordning och nykterhet, att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart berusade personer, att lagad eller på annat sätt tillredd mat serveras och att serveringsansvarig person finns på plats. Det kontrolleras att personalen som arbetar finns med i personalliggare, att det inte finns annan alkohol än vad tillståndet medger och att alkoholen som säljs är lagligt inhandlad.

Inre tillsyn innebär att verksamheten och dess företrädares personliga och ekonomiska skötsamhet/lämplighet kontrolleras, genom bland annat kontroll av uppgifter hos Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten.

Även tillsyn över försäljning av folköl i livsmedelsbutiker och andra ställen där folköl säljs utförs av kommunen och polisen. För den som har serveringstillstånd görs ingen separat tillsyn för folkölsförsäljning/servering.